Profil absolventa oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní

Absolvent se umí správně jazykově vyjadřovat. Ovládá základní prostředky stylu sdělovacího, administrativního a odborného. V jejich rámci je schopen přiměřeně komunikovat. Umí se vyjadřovat v cizím jazyce v běžných komunikativních situacích, umí číst jednoduché texty a rozumí jim.

Ovládá základy matematiky, má představy o přírodních jevech včetně jejich aplikace na potřeby praxe. Má základní poznatky o současném rozvoji vědy a techniky, o základech automatizace, elektronizace a výpočetní techniky.

Uvědomuje si význam a poslání práva ve společnosti, má přehled o právech a povinnostech občana a uplatňuje je ve svém životě.

Dovede se orientovat v celé oblasti chovu koní a dostihovém sportu. Umí ošetřovat jednotlivé kategorie koní, sledovat jejich růst a vývoj.

Dovede připravit a upravovat krmiva, smyslově posuzovat jejich kvalitu, krmit jednotlivé kategorie koní a orientovat se v zásadách uskladnění krmiv.

Je schopen odborně obsluhovat technická zařízení a stájovou mechanizaci v chovu koní.

Umí rozpoznat příznaky onemocnění koní, dovede posoudit zdravotní stav, příčiny onemocnění a poskytnout jim první pomoc. Je schopen podle pokynu veterinárního lékaře provádět příslušná zooveterinární opatření. Zná zásady karantény, přípravy a používání dezinfekčních prostředků.

Umí posuzovat exteriér koní a asistovat při kování koní. Umí připravovat mladé koně pod sedlo a v sulce, podle pokynů trenéra připravovat koně pro rovinné, překážkové a klusácké dostihy a jezdit koně v dostizích.

Dovede hodnotit množství a kvalitu vykonané práce, vypočítat odměnu za vykonanou práci, vést prvotní chovatelskou evidenci, dostihovou evidenci a běžné provozní záznamy.

Zná základní vztahy chovu koní a dostihového sportu k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede své pracovní činnosti vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Dodržuje zásady a předpisy ochrany a bezpečnosti práce, hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Ti absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studijního oboru Trenérství dostihových a sportovních koní nebo do příbuzných nástavbových studijních oborů na jiných školách.

Absolventi mohou studovat i na jiných středních školách za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Profil absolventa oboru vzdělání Chovatelství

Absolvent studijního oboru:

 • ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi,
 • je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uvědomuje si svou národní přináležitost a má snahu rozvíjet vše pozitivní co jeho předkové vytvořili.
 • cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni. Uznává rovnost různých etnických skupin a ras.
 • dovede využívat svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti,
 • klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi,
 • respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život,
 • uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí,
 • dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce,
 • ve studovaném cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života a dovede pohotově reagovat v rozhovorech o těchto věcech,
 • ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty,
 • rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže užívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních a profesních situacích,
 • je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů,
 • vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení, jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.),
 • je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnávání se s rolí partnera a rodiče,
 • snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví.

Absolvent studijního oboru:

 • ovládá názvosloví a chemické výpočty, práci s roztoky organických i anorganických látek, včetně látek zdraví škodlivých a postupy analýzy vody a krmiv. Biochemické poznatky mu umožňují porozumět metabolickým pochodům v organismu, molekulární podstatě procesu dýchání, trávení, vylučování, svalovému pohybu i přenosu nervových vzruchů,
 • je vybaven poznatky o stavbě a funkci jednotlivých skupin organismů a o jejich vzájemných vztazích v ekosystémech. Rozumí biologickým pochodům probíhajícím na úrovni molekulární, buněčné, na úrovni tkání a orgánů i na úrovni celých organismů a jejich populací. Dovede využít genetické poznatky ke šlechtitelské práci ve svém oboru,
 • pochopil principy počítače a jeho obsluhy včetně periferií a získal základní malosti práce v počítačové síti. Umí se s přehledem pohybovat v prostředí různých operačních systémů. Dokáže vyhotovit dokumenty v nejpoužívanějších programech typu textových editoru, tabulkových procesorů, databázových systémů a dalšího aplikačního software,
 • zná zemědělskou techniku, její konstrukci a zásady jejího efektivního využívání a udržování,
 • umí posoudit základní meteorologické a klimatické prvky a zná základní vegetační činitele, kteří ovlivňují růst a vývoj rostlin. Zná základní technologické postupy pěstování jednotlivých druhů kulturních plodin a umí zjistit dostatečnou krmivovou základnu pro chov hospodářských zvířat,
 • získal základní znalosti z ekonomie, tzn. základní pojmy z mikro i makroekonomie a fungování tržního mechanizmu. Orientuje se v oblasti podnikání a umí aplikovat tyto poznatky v praxi,
 • má vědomosti a dovednosti využitelné při praktické činnosti uživatelů výpočetní techniky. Je schopen se orientovat ve velkém množství informací, dokáže je vyhodnocovat, třídit a racionálně zpracovávat. Umí prakticky ovládat prostředky výpočetní techniky se zaměřením na práci s informačními systémy, .
 • umí dodržovat prevenci onemocnění, rozpoznávat zdravotní stav a provádět namátkové zdravotní prohlídky. Má vědomosti a dovednosti při fixaci a poskytnutí první pomoci Zná základní vybavení veterinární lékárničky,
 • má základní výcvik v jízdě na koni a je schopen aplikovat získané vědomosti a dovednosti při specifickém výcviku ve sportovních spolcích a oddílech, při činnosti v agroturistice,.při : odborném zacházení s koňmi a při práci ve státních oddílech jízdní policie a celní správy,
 • zná zásady korektury kopyt a léčení nejrůznějších nemocí kopyt,
 • umí aplikovat získané vědomosti a dovednosti z chovu koní v plemenitbě, krmení, ošetřování koní, hodnocení koní, zařazování do chovu, odchovu a odstavu hříbat a práci s remontami. Umí vybrat koně vhodné pro agroturistiku a hipoterapii, zná organizaci turistického ježdění, umí vybírat turistické stezky pro začátečníky i pokročilé a sedlový materiál pro agroturistiku. Zná jak zvládat rušivé jevy v psychice koně a práci koně při náročných situacích, např. při sportovních utkáních, návštěvách, hlídkové službě v městských aglomeracích. Umí rozpoznat chovatelsky cenná zvířata, hodnotit exteriér, odhadnout plemennou hodnotu koní, zná organizaci, směrnice a pravidla přehlídek, závodů, výstav a zkoušek výkonnosti,
 • orientuje se v základních oblastech právních norem a předpisů,
 • umí řešit náročné životní situace a využívat psychologie k formování vlastní osobnosti, umí využívat běžnou spojovací techniku.

Absolvent je schopen se uplatnit jako

 • zemědělský technik v živočišné výrobě
 • soukromě hospodařící zemědělec při splnění podmínek stanovených legislativou
 • ošetřovatel a chovatel koní
 • cvičitel nebo instruktor v jezdeckých areálech při splnění podmínek stanovených ČJF
 • výživový specialista
 • jízdní policista nebo policista v jiném oboru po dostudování policejní odbornosti
 • pracovník některých provozních úseků zpracovatelského průmyslu.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, mohou žádat o přijetí na vyšších odborných školách nebo vysokých školách převážně zemědělského zaměření. Talentovaní absolventi si mohou v dálkovém studiu doplnit odborné vzdělání získáním výučního listu v oboru Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport.

Absolventi mohou studovat i na jiných středních školách za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
další akce

Kontaktujte nás