Studium

V současné době se mohou žáci připravovat v těchto oborech:

Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport
Chovatelství se zaměřením na dostihový sport
Trenérství dostihových a sportovních koní
 

Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport

Učební plán - denní obor

Učební plán - dálkový obor

    Jedná se o tříletý obor vzdělání, který je určen pro chlapce a děvčata, kteří úspěšně ukončili vzdělání v 9. třídě základní školy a mají zdravotní způsobilost pro práci ve zvoleném oboru. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a absolventi obdrží výuční list.
    V tomto oboru se žáci připravují pro kvalifikované práce v chovu koní s důrazem na ošetřování všech kategorií koní, zejména pak na ježdění dostihových a sportovních koní. Žáci již v průběhu studia jezdí cvalové i klusácké dostihy, parkurové soutěže a účastní se odborných stáží ve významných chovatelských, tréninkových a dostihových centrech po celé České republice i v zahraničí.
    Hlavní důraz je kladen na odborný výcvik, ze všeobecně vzdělávacích předmětů na výuku cizího jazyka (vzhledem k internacionalizaci turfu) a tělesnou výchovu (sportovní charakter oboru). V odborných předmětech pak na výuku chovu koní, teorie jízdy, dostihového řádu, pravidel jezdeckých soutěží a životosprávy jezdce.
    Do denního studia je každý školní rok přijímáno 30 žáků z celé ČR. Dálkové studium je otevíráno zpravidla jedenkrát za tři roky a slouží většinou k přípravě pracovníků, kteří již mají jinou střední školu, pracují v chovu koní nebo v dostihovém sportu a potřebují si doplnit odbornou kvalifikaci.
    Při přijímacím řízení se bere v úvahu prospěch v ZŠ, výška, hmotnost, tělesná zdatnost, zdravotní stav a zájem o obor.
    Absolventi tohoto oboru vzdělání se uplatňují především jako jezdci, chovatelé a ošetřovatelé dostihových a sportovnívh koní v dostihových a sportovních stájích nebo střediscích, které se zabývají chovem koní. Talentovaní absolventi se po získání zkušeností stávají významnými jezdci (po získání 50 vítězství v dostizích žokeji). V posledních letech odchází po vyučení řada absolventů do zahraničí (Německo, Itálie, Anglie, Irsko, Francie, USA), kde pracují v dostihových stájích nebo u sportovních koní, aby po návratu využili zahraniční zkušenosti u nás. Absolventi tříletého oboru se po získání výučního listu mohou ucházet i o přijetí do nástavbového studijního oboru Trenérství dostihových a sportovních koní nebo do příbuzných nástavbových oborů.

Chovatelství se zaměřením na dostihový sport

Učební plán - denní studium

   Jedná se o čtyřletý obor vzdělání, který je určen pro chlapce a děvčata, kteří úspěšně ukončili vzdělání v 9. třídě základní školy, mají studijní předpoklady, jsou zdravotně způsobilí pro práci ve zvoleném oboru a splnili podmínky přijímacího řízení. Studium je zakončeno maturitní zkouškou a absolventi obdrží maturitní vysvědčení.
    V tomto oboru se žáci připravují pro kvalifikované práce v chovu hospodářských zvířat s důrazem na chov a ošetřování všech kategorií koní. Specializací tohoto oboru je zaměření na dostihový sport. Nadaní žáci si mohou již v průběhu studia udělat amatérskou dostihovou licenci a jezdit cvalové i klusácké dostihy na závodištích v ČR a nejlepší žáci i v zahraničí. Lze také složit zkoušky základního výcviku jezdce pod Českou jezdeckou federací a účastnit se parkurových závodů pod hlavičkou školního jezdeckého oddílu. Škola je zapojena do seriálu parkurových závodů mezi zemědělskými školami (Liga zemědělských škol).
    Vzdělávání je koncipováno tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa a byli připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména na školách zemědělského zaměření. Je třeba zvládnout učivo všeobecných předmětů, např. chemie, biologie a ekologie, výpočetní technika a maturitní předměty (český jazyk, cizí jazyk, matematika). Z odborných předmětů lze jmenovat např. chov zvířat, výživa zvířat, veterinářství, chov koní, jezdectví, fyziologie a metodika tréninku, stroje a zařízení, pěstování rostlin, ekonomika a podnikání a praxe.
    Žáci se mohou v průběhu studia účastnit zahraničních stáží (Německo, Anglie, Irsko, Francie), kde pracují v dostihových stájích nebo chovatelských zařízeních a prohlubují si tak své odborné dovednosti a jazykové znalosti.
    Každý školní rok je přijímáno 30 žáků z celé ČR. Při přijímacím řízení se bere v úvahu prospěch v ZŠ, studijní předpoklady, zdravotní stav a zájem o obor.
    Absolventi tohoto studijního oboru se uplatňují především jako chovatelé a ošetřovatelé koní a dalších hospodářských zvířat, zootechnici a vedoucí pracovníci v organizacích, které se zabývají chovem koní a jiných hospodářských zvířat. Dále mohou pracovat jako instruktoři na jízdárnách, v jezdeckých oddílech, krmiváři ve výživářských firmách a soukromí zemědělci. Talentovaní absolventi mohou v dálkovém studiu získat výuční list v oboru Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport a stát se tak jezdci z povolání, příp. po získání 50 vítězství v dostizích žokeji.

Trenérství dostihových a sportovních koní - (nástavbové studium)

    Učební plán - dálkové studium

   Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium určené absolventům oboru vzdělání Jezdec a ošetřovatel dostihových koní, Jezdec a chovatel koní, oboru vzdělání Chovatel koní - jezdec nebo příbuzných biologických oborů. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.
    V tomto studijním oboru se žáci připravují pro výkon náročných činností povolání v chovu koní, dostihovém a jezdeckém sportu, nebo pro vybrané technickohospodářské funkce provozního charakteru.
    Hlavní důraz je kladen na individuální odbornou praxi, která je zaměřena zejména na upevňování a prohlubování intelektuálních a manuálních dovedností vyplývajících z odborných teoretických předmětů. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech pak na výuku českého jazyka a literatury, matematiky a cizích jazyků (němčina nebo angličtina) pro přípravu k maturitní zkoušce. Z odborných předmětů je stěžejní fyziologie a metodika tréninku, chov koní, teorie a taktika jízdy, dostihový provoz, jezdecké soutěže a ekonomika podnikání.
    Ke studiu, které se otevírá zpravidla jedenkrát za dva roky, je přijímáno 30 uchazečů.
    Přijímací zkouška se koná z českého jazyka a biologie, odborných znalostí z chovu koní, dostihového a jezdeckého sportu.
    Absolventi tohoto studijního oboru se uplatňují především jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových nebo sportovních koní v dostihových stájích, organizacích zabývajících se chovem koní, tréninkem sportovních koní nebo jako soukromí podnikatelé. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

 

Charakteristika přípravy

   Střední škola je komplexním vzdělávacím zařízením. Znamená to, že zabezpečuje jak teoretickou výuku tak i praktické vyučování včetně mimoškolní výchovy v domově mládeže a má i vlastní stravovací zařízení. Škola má MŠMT povolenou odlišnou organizaci školního roku, proto může organizovat praktické vyučování ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a přesunout 15 dnů praktického vyučování do období školních prázdnin.

Teoretickou výuku

   zajišťují převážně interní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů. Některé speciální odborné teoretické předměty pak vyučují učitelé odborného výcviku nebo soukromí trenéři dostihových koní, čímž je zajištěno velmi dobré spojení teorie s praxí. V nástavbovém studiu a kursu vyučují nejdůležitější odborné předměty externí učitelé, vynikající odborníci z praxe nebo vysoké školy. V tomto směru úspěšně spolupracujeme se specialisty Veterinární a farmaceutické university v Brně, zejména prof. MVDr. Jaroslavem Hanákem, DrSc, který navrhoval osnovy předmětu „Fyziologie a metodika tréninku" a jeho spolupracovníky, kteří předmět vyučují. Sportovní disciplíny po dohodě s Českou jezdeckou federací přednáší Ing. Martina Krejčí, Ph.D., sekretář JC ČR. Dostihovou oblast zajišťuje Ing. Oliva Horová, trenérka dostihových koní. Úzce spolupracujeme i s Ing. Lenkou Gotthardovou, CSc., známou hipologickou publicistkou, a dalšími odborníky v oblasti chovu koní a jezdectví.

Odborný výcvik a praxi

   zajišťujeme ve vlastní dostihové a sportovní stáji, na smluvních pracovištích a pracovištích praktického vyučování. Formou exkurzí navštěvujeme nejvýznamnější chovy hospodářských zvířat a tréninková střediska. Důležitým partnerem při zajišťování odborného výcviku je i TMM a.s., vlastník závodiště ve Velké Chuchli a provozovatel dostihů.
   Vlastní dostihovou stáj jsme založili v roce 1968 za účelem zkvalitnění praktického vyučování. Žáci zde získávají odborné dovednosti a návyky a mnozí z nich se poprvé posadí do sedla nebo sulky. Na koních školy absolvují žáci obvykle také svůj první dostih v životě. Jestliže se osvědčí, dostávají další šance nejen na „školních koních", ale i od ostatních trenérů.
   Skladbu koní v dostihové stáji školy se snažíme neustále zlepšovat. V současné době slouží žákům k odbornému výcviku a k účasti v dostizích 14 anglických plnokrevníků, 8 klusáků a 8 sportovních koní.
   Nejlepší žáci školy se připravují pro ježdění rovinnových, překážkových a klusáckých dostihů nebo parkurových soutěží. TMM, a. s. každoročně vypisuje několik žákovských dostihů a Česká klusácká asociace klusácké dostihy, kterých se naši žáci zúčastňují. Jezdecký oddíl se účastní i celonárodní soutěže v parkurovém skákání Liga zemědělských škol. Žáci samostatně pod vedením učitelů odborného výcviku koně ve školní stáji ošetřují, trénují a startují s nimi na závodišti ve Velké Chuchli i po celé ČR. Pravidelně se zúčastňujeme dostihů v Karlových Varech, Lysé nad Labem, Tochovicích, Benešově a v Netolicích. Smyslem je, aby žáci poznali rozdílnost v taktice a způsobu ježdění dostihů na různých závodištích, ale také, aby se co největší počet diváků seznámil s úrovní jejich přípravy. Snažíme se, aby žáci během učební doby startovali v největším počtu dostihů a dosahovali co nejlepších výsledků na koních připravovaných ve stáji školy, ale i na cizích koních, do jejichž sedel nebo sulek jsou ostatními trenéry angažováni.
   Dbáme také na to, aby žáci získávali první mezinárodní zkušenosti. Proto jsme navázali spolupráci s obdobnou školou v Šaľe na Slovensku a Bábolně v Maďarsku, a každoročně pořádáme u nás mezinárodní žákovské dostihy. Zúčastňujeme se obdobných dostihů v Bratislavě a Budapešti a pořádáme odborné stáže i do ostatních evropských států. Již jsme navštívili: Newmarket (Anglie), Chantilly (Francie), Bremen (Německo), Bábolnu (Maďarsko), Kildare (Irsko).
   Žáci II. a III. ročníku oboru Jezdec a chovatel koní absolvují část odborného výcviku na smluvních pracovištích v dostihových stájích ve Velké Chuchli a na pracovištích praktického vyučování u nejzkušenějších trenérů, kteří plní funkci instruktorů (např. F. Holčák, J. Váňa, Ing. V. Chaloupka, Z. Koplík atd.). Účelem této přípravy je, aby žáci poznali jiné pracovní podmínky, tréninkové metody a upevňovali si dovednosti a návyky získané ve stáji školy. Žáci se během této přípravy velmi často seznámí i se svým budoucím pracovištěm. Trenéři - instruktoři mají možnost žáky dobře poznat a mohou společně s učiteli odborného výcviku kvalifikovaně rozhodovat o vhodném angažování žáků do dostihů a tím spolupracovat na praktické přípravě žáků.
   Žáci oboru Chovatelství absolvují praxi nejen ve školních stájích, ale v I. a II. roč. i ve sportovním středisku v Trnové u Prahy a ve III. a IV. ročníku ve sportovním středisku v Mělnické Vrutici. Kromě toho abolvují individuální praxi i na dalších smluvních pracovištích např. školním statku Toušeň, Naučné stezce Radonice, Rabbitu Trhový Štěpánov, hřebčíně Napajedla a dalších.
 

Mimoškolní výchova

je pro žáky obou oborů denního studia zajištěna v domově mládeže, který je součástí areálu školy. Žáci, kteří nemohou denně dojíždět, jsou ubytováni ve 2-4 lůžkových pokojích. V domově mládeže jsou klubovny, kuchyňka pro přípravu jednoduchých jídel a studovna. V době mimo vyučování mohou žáci využívat minitělocvičnu, sportovní a rekreační zařízení v místě. Je možné se zapojit do práce různých kroužků nebo navštěvovat kulturní podniky přímo ve Velké Chuchli nebo v Praze.

V roce 1998 byl založen HIPOSPOL, zapsaný spolek, který má za úkol podporovat rozvoj školy v souladu s potřebami dostihového a jezdeckého sportu, chovu koní a při přípravě trenérů dostihových a sportovních koní. Sdružení se během své krátké existence podílelo na podpoře mezinárodní spolupráce školy, na financování nástavbového studia a kursů a na podpoře talentovaných žáků a jejich výjezdů na zahraniční odborné stáže. Protože finančních prostředků není nikdy dostatek, přivítá další zájemce o členství ve Sdružení nebo finanční příspěvky na čísle účtu 1940613389/0800 u České spořitelny, a.s.

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
další akce

Kontaktujte nás