Učební plány

Upozornění:
denní studium je otevíráno každoročně
dálkové 1x za 3 roky (příští 2017/2018)
nástavbové 1 x za 2 roky (příští 2016/2017)
 

Učební plán

studijního oboru

41-53-H/02
Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport
denní studium

 

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů

Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku

 

I.

II.

III.

A. povinné předměty

1. Společenskovědní

Český jazyk a literatura

1

2

2

Cizí jazyk

2

1

2

Občanská nauka

1

1

1

2. Matematickopřírodovědné

Matematika

1

1

1

Biologie

1

1

-

3. Tělesná výchova

3

2

2

4. Základy automatizace

1

-

-

5. Odborné

Ekonomika a organizace

-

-

2

Výživa a krmivářství

2 (0,5)

-

-

Základy živočišné výroby

3 (1)

-

-

Základy oprav a podkovářství

2 (1)

-

-

Rodinné nauky

2

-

-

Chov koní

-

2,5 (0,5)

3,5 (1)

Teorie jízdy

-

1,5

1

Dostihový řád a provoz

-

1,5

1

Technická zařízení

-

1

-

Životospráva jezdce

1

1

-

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

 

 

 

 

Celkem

33

33

33

 

 

 

 

B. Nepovinné předměty

Estetická výchova

2

2

1

Další živý jazyk

2

2

2

Cvičení z matematiky

2

2

2

Zájmová tělesná výchova

2

2

2

Výchova k rodičovství

-

- / 1

-

Základy rodinné výchovy

2

2

-

Člověk a prostředí

-

2

-

Výpočetní technika

-

2

2

Technika administrativy

-

2

2

 

Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

Žák se může přihlásit nejvýše do tří nepovinných vyučovacích předmětů, je-li jedním z nich zájmová tělesná výchova. O zařazení nepovinných předmětů rozhoduje ředitel, který může jejich výběr rozšířit i o další předměty podle potřeby.

Počet hodin v závorce udává dotace cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Ve cvičeních se třída dělí na skupiny podle platných předpisů.

Obsah a rozsah učiva jednotlivých tematických celků předmětu může vyučující upravit až do 30% jeho rozsahu zařazením nových poznatků, aktuálních otázek a přizpůsobováním učiva specifickým podmínkám oboru. Ředitel má možnost provést úpravy hodinové dotace až do 10% celkového počtu uvedených vyučovacích hodin s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený počet vyučovacích hodin nebude překročen.

Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů

 

Přehled využití týdnů a období září - červen

Činnost

Počet týdnů v ročníku

 

I.

II.

III.

Vyučování podle rozpisu učiva

33

33

33

Časová rezerva (opakování, exkurze)

7

7

5

Závěrečná zkouška

-

-

2

Celkem

40

40

40

 

Učební plán

studijního oboru

41–43–M/02
Chovatelství se zaměřením na dostihový sport
denní studium

 

Kategorie a názvy
vyučovacích předmětů

Počet týdenních
vyučovacích hodin v ročníku

 

I.

II.

III.

IV.

celkem

A. Povinné vyučovací předměty

a) Základní předměty

Povinné a volitelné předměty celkem

33

33

33

33

132

Český jazyk a literatura

2

2

3

3

10

Cizí jazyk (Aj/Nj)

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

2

2

2

2

8

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

3

3

-

-

6

Tělesná výchova

2

2

2

 

PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
další akce

Kontaktujte nás