Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport Učební plán - denní studium

Tříletý obor vzdělání

Zakončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem

V tomto oboru se žáci připravují pro kvalifikované práce v chovu koní s důrazem na ošetřování všech kategorií koní, zejména pak na ježdění dostihových a sportovních koní. Žáci již v průběhu studia jezdí cvalové i klusácké dostihy, parkurové soutěže a účastní se odborných stáží ve významných chovatelských, tréninkových a dostihových centrech po celé České republice i v zahraničí.

Hlavní důraz je kladen na odborný výcvik, ze všeobecně vzdělávacích předmětů na výuku cizího jazyka (vzhledem k internacionalizaci turfu) a tělesnou výchovu (sportovní charakter oboru). V odborných předmětech pak na výuku chovu koní, teorie jízdy, dostihového řádu, pravidel jezdeckých soutěží a životosprávy jezdce.

Při přijímacím řízení se bere v úvahu prospěch v ZŠ, výška, hmotnost, tělesná zdatnost, zdravotní stav a zájem o obor.

 

Teoretická výuka

Zajišťují převážně interní učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů. Některé speciální odborné teoretické předměty pak vyučují učitelé odborného výcviku nebo soukromí trenéři dostihových koní, čímž je zajištěno velmi dobré spojení teorie s praxí.

Odborný výcvik

Zajišťujeme ve vlastní dostihové a sportovní stáji, na smluvních pracovištích a pracovištích praktického vyučování. Formou exkurzí navštěvujeme nejvýznamnější chovy hospodářských zvířat a tréninková střediska.

Vlastní dostihovou stáj jsme založili v roce 1968 za účelem zkvalitnění praktického vyučování. Žáci zde získávají odborné dovednosti a návyky a mnozí z nich se poprvé posadí do sedla nebo sulky. Na koních školy absolvují žáci obvykle také svůj první dostih v životě. Jestliže se osvědčí, dostávají další šance nejen na „školních koních", ale i od ostatních trenérů.

Skladbu koní v dostihové stáji školy se snažíme neustále zlepšovat. V současné době slouží žákům k odbornému výcviku a k účasti v dostizích 14 anglických plnokrevníků, 8 klusáků a 8 sportovních koní.

Nejlepší žáci školy se připravují pro ježdění rovinnových, překážkových a klusáckých dostihů nebo parkurových soutěží. TMM, a. s. každoročně vypisuje několik žákovských dostihů a Česká klusácká asociace klusácké dostihy, kterých se naši žáci zúčastňují. Jezdecký oddíl se účastní i celonárodní soutěže v parkurovém skákání Liga zemědělských škol. Žáci samostatně pod vedením učitelů odborného výcviku koně ve školní stáji ošetřují, trénují a startují s nimi na závodišti ve Velké Chuchli i po celé ČR. Pravidelně se zúčastňujeme dostihů v Karlových Varech, Lysé nad Labem, Tochovicích, Benešově a v Netolicích. Smyslem je, aby žáci poznali rozdílnost v taktice a způsobu ježdění dostihů na různých závodištích, ale také, aby se co největší počet diváků seznámil s úrovní jejich přípravy. Snažíme se, aby žáci během učební doby startovali v největším počtu dostihů a dosahovali co nejlepších výsledků na koních připravovaných ve stáji školy, ale i na cizích koních, do jejichž sedel nebo sulek jsou ostatními trenéry angažováni.

Dbáme také na to, aby žáci získávali první mezinárodní zkušenosti. Proto jsme navázali spolupráci s obdobnou školou v Šaľe na Slovensku a Bábolně v Maďarsku, a každoročně pořádáme u nás mezinárodní žákovské dostihy. Zúčastňujeme se obdobných dostihů v Bratislavě a Budapešti a pořádáme odborné stáže i do ostatních evropských států. Již jsme navštívili: Newmarket (Anglie), Chantilly (Francie), Bremen (Německo), Bábolnu (Maďarsko), Kildare (Irsko).

Žáci II. a III. ročníku oboru Jezdec a chovatel koní absolvují část odborného výcviku na smluvních pracovištích v dostihových stájích ve Velké Chuchli a na pracovištích praktického vyučování u nejzkušenějších trenérů, kteří plní funkci instruktorů (např. F. Holčák, J. Váňa, Ing. V. Chaloupka, Z. Koplík atd.). Účelem této přípravy je, aby žáci poznali jiné pracovní podmínky, tréninkové metody a upevňovali si dovednosti a návyky získané ve stáji školy. Žáci se během této přípravy velmi často seznámí i se svým budoucím pracovištěm. Trenéři - instruktoři mají možnost žáky dobře poznat a mohou společně s učiteli odborného výcviku kvalifikovaně rozhodovat o vhodném angažování žáků do dostihů a tím spolupracovat na praktické přípravě žáků.

Uplatnění

  • Pracovní nebo dostihoví jezdci
  • Chovatelé a ošetřovatelé dostihových a sportovních koní
  • Dobré uplatnění v zahraničí
NAŠI STUDENTI

„Vždy jsem chtěla dělat něco, co mě baví a naplňuje, proto jsem si jednoduše zvolila tuto školu. Zúčastnila jsem se  zahraniční stáže a díky exkurzím měla možnost navštívit mnoho evropských zemí. Již nyní jsem dostala příležitost účasti v dostizích. Po dokončení školy mám v plánu pokračovat zde v nástavbovém studiu.“

Beáta Kokyová
Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport