Žákovský parlament

Složení Žákovského parlamentu ve šk. roce 2022/23

Funkce a cíle

Žákovský parlament (ŽP) působící na škole od roku 2022 naplňuje následující funkce a cíle:

  • aktivně se zapojovat do školního života a podílet se na chodu a rozvoji školy,
  • otevřeně hovořit o svých potřebách a problémech,
  • respektovat názor druhých,
  • spolupodílet se na chodu školy a na řešení problémů vzniklých v rámci vyučování i mimo něj,
  • komunikovat s pedagogickými pracovníky, nepedagogickými pracovníky i s vedením školy,
  • reprezentovat školu a podílet se na její propagaci.

 

V rámci jednotlivých zasedání žákovského parlamentu dochází také k procvičování a rozvíjení komunikačních a argumentačních dovedností žáků. S tím souvisí také klíčové kompetence, jejichž osvojování je beze sporu pozitivním vedlejším produktem žákovského parlamentu, a průřezová témata, z jejichž hodnot a cílů parlament vychází.

 

Díky činnostem žákovského parlamentu se žáci podílí nepřímo na chodu školy a jsou tak připravováni k tomu, aby v dalších etapách života projevovali zájem o věci veřejné a stávali se z nich postupně zodpovědné a uvědomělé osobnosti schopné dojít naplnění svých plánů a snů.

Volby

Volby do žákovského parlamentu probíhají v září. Kandidovat může každý žák ve třídě, přičemž zvoleni jsou vždy dva zástupci (v případě shodného počtu hlasů tři), kteří se pak účastní pravidelných schůzek žákovského parlamentu a kolegia ředitele.

Prožitkový kurz

Ve školním roce 2022/2023 se zvolení žáci zúčastní dvou prožitkových kurzů organizovaných Centrem pro demokratické učení (CEDU), během nichž budou pracovat na utužení kolektivu v rámci žákovského parlamentu, učit se vzájemné důvěře, autoevaluaci i hodnocení druhých.  

Zástupci žákovského parlamentu

Reprezentovat svou třídu v rámci zasedání parlamentu mohou z každé třídy dva žáci, kteří dostali největší počet hlasů ve volbách, a kteří jsou ochotni věnovat svůj čas ve prospěch školy a udělat pro ni i pro svoji třídu něco navíc. V parlamentu jsou zastoupeni žáci z prvních, druhých a třetích ročníků oboru Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport a z prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků oboru Chovatelství se zaměřením na dostihový sport.

 

Schůzky žákovského parlamentu

Pro co nejefektivnější naplňování cílů ŽP dochází k jeho pravidelným schůzkám dvakrát měsíčně, přičemž jednou za čas se žáci schází v rámci Kolegia ředitele.

Kolegium ředitele

Vedle pravidelných schůzek žákovského parlamentu se žáci jednou za čas schází s vedením školy v rámci tzv. Kolegia ředitele. Zde mají žáci jedinečnou možnost přednést vedení školy a zástupcům jednotlivých sektorů vlastní podněty a návrhy ke školnímu prostředí, vzájemnému soužití či případně i k samotnému procesu vzdělávání. Výsledky ze zasedání sdělují žáci v rámci třídnických hodin.