Přijímací řízení

Oznamujeme, že pro školní rok 2023/2024 bude Střední škola dostihového sportu a jezdectví přijímat uchazeče do denního studia učebního oboru vzdělání Jezdec a chovatel koní a do maturitního oboru Chovatelství.

Dále budeme otvírát dálkové studium Jezdec a chovatel koní.

U všech oborů (denního i dálkového studia) vyžadujeme potvrzení od lékaře na přihlášce +  posudek lékaře o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor na našem formuláři (na základě § 1 odst. 1 písm g) Vyhl. 353/2016 Sb. a v souladu s Nařízením vlády č. 211/2010 Sb., § 2), lze nahradit výpisem ze zdravotní dokumentace).
Formuláře naleznete zde:
Posudek lékaře Jezdec,
Posudek lékaře Chovatelství
Posudek lékaře Jezdec - dálkové

Termín pro podávání přihlášek je do 1. března 2023!!

Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo ji předat osobně v kanceláři školy (3. patro) v pracovní dny od 7:15 do 15:30.
Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze obou stran přihlášky na kontaktním místě Czech POINT.  Zkonvertovanou přihlášku je možné zaslat přes datovou schránku (u nezletilého žáka přes datovou schránku zákonného - fyzické osoby) nebo i prostřednictvím e-mailu. 

Návod pro vyplnění přihlášky 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

dokládají k přihlášce „Doporučení ze školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“ , součástí musí být informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce. Nezapomeňte zatrhnout „ano“ na přihlášce v příslušné kolonce.
Informace MŠMT

 

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou

podávají přihlášku a lékařský posudek stejně jako ostatní uchazeči, dále pak:

 • ověřené kopie dvou posledních vysvědčení dokládajících povinnou školní docházku po dobu 9 let  s úředním překladem (doklad lze nahradit čestným prohlášením)
 • kopii dokladu o oprávněnosti pobytu
 • žádost o prominutí zkoušky z Českého jazyka a žádost o konání zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce

Školní část přijímací zkoušky - test všeobecných znalostí o koních se bude konat v českém jazyce, časový limit bude navýšen o 25% a může být použit překladový slovník. Znalost českého jazyka bude ověřena pohovorem.
Opatření MŠMT    Informace MŠMT   

1. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání, který poskytuje střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem
 • podmínky přijetí: úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2023
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná
  • 1. termín 27. dubna 2023
  • náhradní termíny 28. dubna 2023
 1. tělesná zdatnost (hmotnost, výška, běh na 3 km)
 2. zdravotní stav
 3. test všeobecných znalostí o koních
 4. prospěch v ZŠ (1. pol. posledního ročníku)
 5. čím méně bodů - tím lepší výsledek, maximální bodová hranice pro přijetí je 200 bodů, uchazeči s vyšším počtem bodů nebudou přijati
 • profilové předměty: chov koní, chov zvířat, teorie jízdy, technická zařízení, výživa a krmení, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce, pravidla jezdeckých soutěží, odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 60
 • po ukončení studia možnost získání maturity v dálkovém nástavbovém studiu "Trenérství dostihových a sportovních koní"
 • garantujeme dobré uplatnění absolventů, včetně zahraničí
 • možnost ubytování ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

2. Chovatelství se zaměřením na dostihový sport - denní studium (41-43-M/02)

 • čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou
 • podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška (JPZ), úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost, zájem o obor
 • podávání přihlášek ke studiu do 1. března 2023
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • přijímací řízení se koná:

        1. termín 13. dubna 2023
        2. termín 14. dubna 2023

       náhradní termíny 10. a 11. května 2023

      JPZ - testová zadání k procvičování

mobilní aplikace ČŠI k procvičování testů 

 1. jednotná přijímací zkouška z Čj a M - min. počet bodů pro přijetí je 35 bodů v součtu (sčítají se body za Čj + body za M)
 2. prospěch v ZŠ - 1. pol. 9. tř., doporučeno průměr max. do 2,0
 3. test všeobecných znalostí o koních
 • profilové předměty: chov zvířat, chov koní, jezdectví, veterinářství, výživa zvířat, pěstování rostlin, ekonomika a podnikání, fyziologie a metodika tréninku, praxe
 • maximální počet přijatých žáků je 25
 • po ukončení studia možnost pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách
 • možnost ubytování: do naplnění kapacity ve vlastním domově mládeže a stravování ve vlastní školní jídelně
 • upozorňujeme, že škola má povolenu odlišnou organizaci školního roku pro výuku praktického vyučování ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, svátků a školních prázdnin

 

4. Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport - dálkové studium (41-53-H/02)

 • tříletý obor vzdělání zakončený závěrečnou zkouškou a ziskem výučního listu
 • otevíráme jednou za 3 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2023/2024

k přihlášce se dokládá:

 1. posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 2. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení z 9. třídy, výuční list, maturitní vysvědčení, ...)
 3. žádost o uznání vzdělání - u uchazečů, kteří mají jinou střední školu, + kopie vysvědčení ze SŠ
 1. úspěšně ukončená ZŠ
 2. zdravotní stav
 3. test všeobecných znalostí o koních
 4. pohovor
 • profilové předměty: Chov koní, Chov zvířat, Výživa a krmivářství, Teorie jízdy, Dostihový řád, Pravidla jezdeckých soutěží, Technická zařízení, Životospráva jezdce, Odborný výcvik
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - pracovní nebo dostihoví jezdci, chovatelé a ošetřovatelé koní, dobré uplatnění v zahraničí

 

3. Trenérství dostihových a sportovních koní - nástavbové dálkové studium (41-43-L/52)

Ve školním roce 2023/24 se neotvírá !

 • tříleté studium zakončené maturitní zkouškou
 • otvíráme jednou za 2 roky
 • 1. ročník bude otevřen ve školním roce 2024/25
 • k přihlášce se dokládá posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře
 • jedná se o maturitní studium, na které se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ) z Čj a M

     JPZ - testová zadání k procvičování

 1. vyučení v oboru Jezdec a chovatel koní nebo v příbuzném zemědělském oboru
 2. jednotná přijímací zkouška z Čj a M
 3. průměrný prospěch ze SŠ
 • profilové předměty: Fyziologie a metodika tréninku, Teorie a taktika jízdy, Dostihový provoz, Pravidla jezdeckých soutěží, Ekonomika a podnikání
 • maximální počet přijatých žáků je 30
 • uplatnění absolventů - jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových a sportovních koní, v organizacích zabývajících se chovem koní,soukromí farmáři

Více informací na tel. čísle 257 941 094 nebo mailu info@dostihovaskola.cz.